We have detected that you do not have
the Flash 8 player installed.
Please Click Here to download
the Flash plugin.
Or Click Here to force the site to load.

Малки пречиствателни станции

Биологичните пречиствателни станции за отпадъчни води тип BT-5, BT-10, BT-15, BT-20 и BT-25 са разработени за пречистване на източници на отпадъчни води от – фамилни къщи, вили, вилни селища, малки предприятия и др.

Изтегли PDF:


Пречиствателни станции тип STANDARD
Стандартно оборудвана станция


Пречиствателни станции тип COMFORT
Без нужда от изпопване с фекална машина


Пречиствателни станции тип PARKING
С армиран бетон за издържливост на тежки товари


Аксесоари към пречиствателните станции
 


Пречиствателни станции за отпадъчни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадъчни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадъчни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh

Отговаряне на законовите норми

Проектите за пречиствателни станции за отпадни води от 2 до 25 бр. жители се разработват въз основа на следните изходни данни:

 • "Норми и правила за проектиране на канализационни системи", БСА №9 и 10 от 1987г.

 • Указания за проектиране на биологично стъпало към пречиствателната станция за отпадъчни води: DWA/ATV-A131(2001г.)
 • Westwater Engineering Treatment and Reuse, Metcalf and Eddy, Fourth Edition 2003
 • Наредба №7 за хигиенните изисквания на селищната среда;
 • Наредба №6/9.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества във водни обекти, ДВ бр.97/2000г.;
 • Наредба №10/3.07.2001г за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти, ДВ бр.66/2001г.;
 • Закон за водите, обнародван с ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.81/2000г., ДВ бр.34 и 41/2001г., ДВ бр.47 и 91/2002г. и ДВ бр.42/2003г.;
 • Наредба №2 Правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, МРРБ2005г., ДВ 2005г.
 • Наредба №4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти;
 • Приложение №3 към Заповед №2 РД-272/03.05.2001г. на МОСВ за категоризацията на повърхностните водни обекти в Република България;
 • Заповед № РД-970/28.07.2003г. на МОСВ за определяне на чувствителните зони във водни обекти;


ПРЕЧИСТВАЩ ЕФЕКТ С ТЕХНОЛОГИЯТА BT "Биотех" - 98%

Фирмата предлага и абонаментно обслужване

Гаранционен срок на оборудването /електроника и компресор/ - 36 месеца