Големи пречиствателни станции

Биологичните пречиствателни станции за отпадъчни води тип BT200 – BT2000 са разработени за пречистване на средно големи източници на отпадъчни води: селища, курортни комплекси, малки населени места, къмпинги, хотели, жилищни сгради и кооперации и някои промишлени предприятия с битово-фекално замърсяване.

Големи пречиствателни станции
Големи пречиствателни станции
Големи пречиствателни станции

Технологичната схема на пречиствателната станция включва четири основни блока: механично пречистване, биологично пречистване (с отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор), обеззаразяване и третиране на утайките. Проектирането и оразмеряването на отделните технологични стъпала е осъществено съгласно българската нормативна база, а качеството на пречистените отпадъчни води е в съотвествие с "Наредба № 7 / 08.08.1986 г. на КОПС за показатели и норми за определяне на качеството на течащите води."

Билогичната пречиствателна станция се изработва от модулни конструкционни полимери или стоманобетонова конструкция. Съоръжението е разделено с прегради на отделни части, съотвестващи на различните технологични процеси.

ПСОВ BT 200 BT 250 BT 300 BT 350 BT 400 BT 450 BT 500
Брой живущи 200 250 300 350 400 450 500
Q ср. m3/ден 30.0 37.5 45.0 52.5 60.0 67.5 75.0
Размер m 4.4 х 4.8 4.4 х 5.0 4.8 х 5.0 4.9 х 6.7 5.6 х 5.6 5.6 х 6.6 5.6 х 7.6
Височина m 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00 3.00 3.00
Мощност (W) 870 1000 1120 1500 1800 2650 2650

 

 

ПСОВ BT 600 BT 700 BT 800 BT 900 BT 1000 BT 1500 BT 2000
Брой живущи 600 700 800 900 1000 1500 2000
Q ср. m3/ден 90.0 105.0 120.0 135.0 150.0 225.0 300.0
Размер m 5.0 х 9.0 2 х 350 2 х 400 2 х 450 7.0 х 10.0 2 х 750 2 х 1000
Височина m 3.00 3.00 3.00 3.00 3.50 3.00 3.50
Мощност (W) 2650 3000 3600 4500 5300 6500 9000
Големи пречиствателни станции
Големи пречиствателни станции
Големи пречиствателни станции

БИОТЕХ БГ ООД проектира, изработва, доставя и въвежда в експлоатация пречиствателни станции за отпадъчни води по индивидуални проекти за населени места до 20 000 ЕЖ /еквивалент жители /.

 

При индивидуална поръчка фирмата извършва проектиране и изграждане на по – големи пречиствателни станции за отпадъчни води.

 

 

Отговаряне на законовите норми

Съгласно Наредба №6/9.11.2000 г. на МОСВ физикохимичните показатели на пречистените отпадъчни води след ПСОВ трябва да бъдат в строго определени граници. Таблицата отдолу показва тези граници и съответно параматрите на пречистените води от пречиствателните станции на БИОТЕХ БГ.

Параметър Изисквани параметри според наредба
№6/9.11.2000 г. на МОСВ
Параметри на пречиствателни станции
за отпадни води БиоТех
БПК5 25 mg/l 15 mg/l
ХПК 125 mg/l 90 mg/l
Неразтворени вещества 35 mg/l 15 mg/l
Общ фосфор 2 mg/l 2 mg/l
Общ азот 15 mg/l 12 mg/l

 

Големи пречиствателни станции