Технологично описание на пречиствателни станции за биологично пречистване на отпадъчни води - БИОТЕХ БГ

Описание на пречиствателна станция за отпадни води БИОТЕХ

Приемна шахта

(при някои модели) – кръгло в план съоръжение, изградено от полипропилен с диаметър 1.5 м. Довеждащият колектор е с минимален размер ф 150. Приемната шахта служи като изравнителен резервоар между неравномерния отток на битовите отпадъчни води от канализирания обект и сравнително равномерното подаване на вода от помпените агрегати към пречиствателната съоръжение. Приемна шахта се предвижда в случаите на голяма денивелация между довеждащия колектор от канализирания обект и по-високо разположената входяща тръба на пречиствателното съоръжение. Във този случай се предвижда повдигане на отпадъчните води чрез помпа до пречиствателната станция;

Помпа-дробилка

(при някои модели) – неподвижна, автоматизирана – служи за раздробяване и прехвърляне на отпадъците постъпващи към пречиствателната станция. Помпата дробилка се комплектува заедно с приемна шахта;

Груба решетка

Неподвижна с ръчно почистване – служи за задържане на едрите влачени от водата примеси, като предпазва следващите съоръжения от блокиране и облекчава нормалната им експлоатация. Грубата решетка е конструирана от полипропилен, като тип кошова с ширина на отворите 30 мм, диаметър на решетката D = 0.35 и полезна височина H = 0.5. Компактната конструкция на решетъчния кош позволява лесен монтаж и демонтаж, бързо и ефективно почистване и промиване на съоръжението.

Чрез грубата решетка се задържат отпадъчни материали, като тоалетна хартия, по-едри хранителни отпадъци образувани от домакинството и др. Отделените и извадени на нивото на капака на шахтата отпадъци се изхвърлят в контейнер, поставен непосредствено до съоръжението. За да се осигури нормална експлоатация на пречиствателната станция е необходимо редовно почистване на решетката (поне веднъж седмично) и стриктно спазване на инструкциите за експлоатация на пречиствателната станция;

Биологично стъпало

Служи за отстраняване на биогенните елементи – въглерод, азот и фосфор.

Биологичното пречистване се реализира в две отделения – безкислородна и аеробна зона. Тук се използва способността на микроорганизмите да усвояват биоразградимите вещества като източник на енергия и биогенни елементи за клетъчната им структура, бързо да се размножават и лесно да се приспособяват към условията на обкръжаващата ги среда. Предложената тук технология за биологично пречистване се основава на активното действие на суспендирана във водната среда биомаса – специфично съобщество на микроорганизми, чиято жизнена дейност води до отстраняване на въглерод-съдържащите органични замърсители, оценявани с показателя БПК (биохимично потребен кислород), както и тези, съдържащи азотни и фосфорни съединения. Технологичната схема включва безкислородна зона (денитрификатор) за отстраняване на натрупаните нитрати и аеробна среда за окисление и пълно отстраняване на органичното замърсяване по показателя БПК.

Денитрификационната зона е разположена непосредствено след приемната шахта с решетка. В нея се осигуряват благоприятни условия за денитрификация (трансформацията на нитратите до газообразен азот), за което в тази зона се прехвърля активната биомаса от нитрификационния басейн, съдържаща нитрати.

Процесът на нитрификация протича във втората зона, обособена в технологичната схема на съоръжението. Нитрификацията е завършваща фаза на биохимичното разграждане на органичните замърсители с окисление на азотните съединения до нитрати. Крайните продукти на разграждането – нитрати рециркулират в зоната за денитрификация, където окончателно се разграждат до газообразен азот. Рециркулацията на утайката се осъществява с помощта на ерлифт. Като източник за кислород, необходим за пълноценното протичане на окислителните процеси, служат монтирани на дъното на съоръжението аератори за финно диспергиране на въздуха. Фосфорът се отстранява под формата на алуминиев или железен фосфат, който се отделя периодично заедно с излишната биомаса. В този случай в денитрификационната зона, се монтира мембранен модул за дозиране на реагент – гранулиран алуминиев сулфат.

Пречистените отпадъчни води се отделят от активната биомаса в обемен утаител и се отправят чрез изходна тръба и канал в мястото на заустване във водоприемника. Обемният утаител е вграден в аеробната зона на съоръжението и позволява гравитационна рециркулация на биомасата, като по този начин се намаляват общите експлоатационни разходи на съоръжението от прехвърляне на рециркулираща активна утайка от вторичния утаител, чрез ерлифт или потопяема помпа. За нормалното протичане на окислителните процеси за снижение на БПК5 в системата е необходимо непрекъснато подаване на кислород, което се осигурява чрез монтирана на 10 см. от дъното аерационна система от тръбни дифузьори. Аерационната система работи непрекъснато;

Стъпало за третиране на утайките

Изградено е от:

  1. Aеробен стабилизатор за биологична стабилизация на излишната активна утайка – предвиден е за стабилизиране на органичните вещества в утайка до тяхното трансформиране в минерални вещества, соли и вода. Съоръжението се намира непосредствено до аеробната зона за пречистване на отпадъчните води и е оборудван със следните съоръжения:
    • Eрлифт за прехвърляне на излишна утайка към аеробен стабилизатор
    • Потопен аератор (мембранен дифузьор) за фини аерация
    • Преливник с уплътнител за стабилизираната утайка
  2. Гравитационен утайкоуплътнител към аеробния стабилизатор – предназначен е да намали първоначалния обем на излишната активна утайка с оглед да се снижат общите експлоатационни разходи на пречиствателната станция. Гравитационният утайкоуплътнител е изграден непосредствено до аеробния стабилизатор;